همچنین ارتقای موقعیت عربستان به عنوان مرکز منطقه ای برای شرکت های چینی برای تولید و صادرات محصولات بخش انرژی، علاوه بر سرمایه گذاری مشترک در پروژه های انرژی در کشورهای منطقه و کشورهای مصرف کننده محصولات انرژی در اروپا و آفریقا، مورد توافق قرار گرفت.