بزرگ‌ترین پیش فروش ایران خودرو در روزهای آینده

شرکت ایران خودرو در نظر دارد به مناسبت فرارسیدن دهه مبارک فجر، بزرگترین طرح پیش فروش تاریخ این شرکت را اجرایی کند.

به گزارش تازه‌نیوز،  با توجه به فرا رسیدن ایـام ا…دهـه مبـارک فجـر شـرکت ایـران خـودرو در نظـر دارد تعـداد قابـل تـوجهی از محصــولات خــود را بــه روش پــیش فــروش ویــژه متقاضــیان عادی، قــانون جــوانی جمعیــت و جــایگزینی خودروهای فرسوده عرضه نماید.

به نقل از همشهری‌آنلاین، متقاضیان ضـمن حصـول اطمینـان از احـراز شـرایط عمـومی ثبـت نـام مـی بایسـت نسـبت بـه افتتـاح حساب وکالتی نزد بانک های عامـل کـه معرفـی خواهـد شـد اقـدام کرده و بـه میـزان مبلغـی کـه در بخشـنامه تعیین می شود موجودی حسـاب وکـالتی خـود را تکمیـل کنند.

شـایان ذکـر اسـت افتتـاح حسـاب وکـالتی صرفاً مختص بـه متقاضـیان عـادی بـوده و شـامل متقاضـیان قـانون جـوانی جمعیـت و جـایگزینی خودروهـای فرسوده نیست.

در اطلاعیه های بعـدی ضـمن معرفـی محصـولات، فرآیند کامـل افتتـاح حسـاب وکالتی، بانک هـای عامـل و سـایر توضیحات مربوط به بخشنامه پیش فروش اطلاع رسانی خواهد شد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.