البته این حرکت نوید محمد زاده بی جواب نمانده و فرشته حسینی هم این استوری را منتشر کرده است:

نوید محمدزاده