جدول پخش مدرسه تلویزیونی دوشنبه ۱۷ شهریور

براساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای دوشنبه ۱۷ شهریور، در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد.

به گزارش تازه‌نیوز و به نقل از باشگاه خبرنگاران، آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی را در روز دوشنبه ۱۷ شهریور مشخص کرد، مدرسه تلویزیونی در کنار شبکه شاد مکمل آموزشی برای دانش آموزان در مقاطع مختلف  است و آنها می‌توانند از ظرفیت موجود برای آموزش و تقویت دانسته‌های خود بهره بگیرند.

جدول پخش آموزش‌ها در شبکه آموزش برای مقاطع تحصیلی ابتدایی، متوسطه اول و دوم  به قرار زیر است:

 

شبکه ‌آموز ش

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨ تا ٨:٣٠ درس نقشه کشی -مشترک زمینه صنعت
ساعت٨:٣٠ تا٩ درس زبان بصری -مشترک زمینه خدمات
ساعت ٩ تا ٩:٣٠- سیستم های اندازه گیری – مشترک زمینه صنعت
ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵ درس کاربرد فناوری های نوین -مشترک فنی و حرفه ای و کاردانش
ساعت ٢١:١۵ تا٢١:۴۵درس ارتباط موثر -مشترک زمینه خدمات

 

مقطع ابتدایی:

ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ علوم تجربی و تفکر پایه اول
ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵ فارسی و نگارش پایه دوم
ساعت١١:٣۵ تا١٢ بازی و ریاضی پایه سوم
ساعت١٢ تا١٢:٢۵فارسی و نگارش پایه چهارم
ساعت١٢:٢۵ تا١٢:۵٠ بازی و ریاضی پایه پنجم
ساعت١٣:١۵ تا١٣:۴۵ بازی و ریاضی پایه ششم

 

مقطع متوسطه اول:

ساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠ علوم تجربی پایه هفتم (تجربه و تفکر )
ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ علوم تجربی پایه هشتم ( مخلوط و جداسازی مواد )
ساعت ١۵:٣٠ تا١۶ علوم تجربی پایه نهم (مواد و نقش آنها در زندگی )

 

متوسطه دوم

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ عربی زبان قرآن ١ پایه دهم رشته علوم تجریی و ریاضی فیزیک

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ عربی زبان قرآن٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ عربی زبان قرآن٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ درس تفکر و سوادرسانه ای درس انتخابی پایه دهم و یازدهم تمام رشته های
ساعت٢٠ تا٢٠:٢۵ درس زمین شناسی پایه یازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠ درس هویت اجتماعی پایه دوازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

 

متوسطه دوم

شبکه ۴

ساعت٨ تا ٨:٣٠علوم و فنون ادبی ۱,پایه ۱۰،ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت٨:٣٠ تا ٩علوم و فنون ادبی ٢ ،پایه ۱۱،ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
ساعت٩ تا ٩:٣٠علوم و فنون ادبی ۳، پایه۱۲،ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
ساعت٩:٣٠ تا ١٠ نگارش١،پایه ۱۰، مشترک رشته ها،

ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ فارسی۲،پایه ۱۱، مشترک رشته ها

ساعت١٠:٣٠ تا ١١ نگار ش٣ ، پایه۱۲، مشترک رشته ها

ساعت١١ تا ١١:٣٠ سلامت و بهداشت ،پایه۱۲،مشترک رشته ها

ساعت١١:٣٠ تا ١٢ ،فیزیک ۱،پایه ۱۰، رشته ریاضی فیزیک
ساعت١٢تا ١٢:٣٠ فیزیک٢ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک
ساعت١٢:٣٠ تا ١٣ فیزیک٣ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک

 

شبکه قرآن

ساعت١۵ تا١۵:٣٠ علوم و معارف قرآنی٣پایه١٢ رشته علوم و معارف اسلامی
ساعت١۵:٣٠ تا١۶تاریخ اسلام ٣ پایه١٢ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ١۶ تا١۶:٣٠ عربی زبان قرآن١ پایه١٠ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت١۶:٣٠ تا١٧ عربی زبان قرآن٢ پایه١١ رشته علوم و معارف اسلامی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.