مرور رده

زندگی تازه

حواست به سینی چای باشد!

گاهی اوقات برای اینکه در سخت‌ترين شرایط، زندگی خوب و راحتی داشته‌باشیم، باید حواسمان به دیگران هم باشد.