مرور برچسب

ایران

بِکش بِکش به مثابه ورزش ملی!

این‌جا قرار نیست بحث‌ها به نتیجه برسد چون بر همگان واضح و مبرهن است که حق کاملاً با ماست و طرف مقابل است که متوجه…