مرور برچسب

ایلان ماسک

ایلان ماسک به اپل حمله کرد

ایلان ماسک در جلسه ای از سیاست اپل برای کنترل بیش از حد بر نرم افزارش و همچنین استفاده از کبالت در باتری دستگاه…
بارگذاری مطالب بیشتر