مرور برچسب

فضای مجازی

تفاوت مقاومت واقعی و مجازی

این روزها احمد مسعود فرزند احمد شاه مسعود، مجاهد فقید افغانستانی آخرین سنگر مقاومت است و در دره پنجشیر با طالبان…