مرور برچسب

مجلس شورای اسلامی

واردات خودرو آزاد شد

طرح ساماندهی بازار خودرو در جلسه امروز مجلس شورای اسلامي مورد بررسی قرار گرفت و در نهايت به تصويب نمايندگان رسيد.
بارگذاری مطالب بیشتر