مرور برچسب

مکانیسم ماشه

ماشه را من کشیدم!

ماشه را من کشیدم وقتی دیدم اختلاس بخش مهمی از مملکت را فراگرفته و با خودم گفتم چرا من از محیط غبارآلود و فسادزایی…