مرور رده

تلکس

علی صادقی افشاگری کرد

علی صادقی در مصاحبه ای درباره شگردهای تهیه کنندگان برای بستن قرارداد با بازیگران افشا‌‌‌گری کرد.