مرور برچسب

سبک زندگی

من آقای گاو هستم! شما چطور؟

به خودم یادآوری کنم که جریان رقیب من، طرفداران تیم مقابل، صاحبان دین و مذهب و اندیشه متفاوت از من، نه بی شعور هستند…
بارگذاری مطالب بیشتر