مرور برچسب

محمد اسلامی

سقف وام مسکن افزایش یافت

اسلامی گفت: در شورای پول و اعتبار، سقف وام مسکن افزایش یافت و نسبت وام به قیمت تمام شده مسکن تا دو ماه پیش ۲۰ درصد…
بارگذاری مطالب بیشتر